Why is it important to support working parents?

In today’s business environment, where competition for talent is becoming increasingly fierce, companies are seeking new ways to attract and retain employees. One such way is by assisting working parents through the provision of childcare services. Research conducted by Moms First and the Boston Consulting Group  shows that these benefits not only make life easier for employees but also bring significant financial advantages to companies.

According to data from the study of American companies, 58% of parents who left their jobs cited the inability to find suitable childcare as one of the main reasons for their decision. Moreover, replacing a single employee cost companies up to twice the salary of the departing employees.

Companies that invest in supporting childcare services for their employees have several advantages:

  1. Recruiting and retaining employees.

   90% of employers find that these services significantly enhance their ability to attract and retain talent compared to traditional benefits such as paid vacations and health insurance.

  1. Productivity and presence.

   88% of employers agree that childcare services boost employee productivity and reduce the number of unscheduled absences.

  1. Career development.

   56% of part-time or temporarily unemployed parents are willing to return to full-time work if they have access to quality and affordable childcare.

  1. Job satisfaction.

Corporate support of family policies helps increase happiness levels among parents without negatively affecting employees without children.

One of the most common examples is the creation of corporate kindergartens or childcare centers on or near company premises. For instance, in Ukraine, Fozzy Group   has established a children’s club for preschoolers with developmental activities at the company office, allowing parents to quickly respond to their children’s needs while being reassured that their children are nearby and safe. Another example of an educational initiative for engaging children during summer vacations is implemented by the Ukrainian IT company Miratech. In collaboration with a university, they organized online courses for employees’ teenage children on basic graphic design and drawing on tablets.

Another form of support is financial subsidies and discounts. Some companies offer financial subsidies or discounts for childcare services. These can be monthly payments or one-time compensations to help cover the costs of kindergarten or a nanny. For example, Etsy   provides its employees with up to $4,000   per year for childcare services, which significantly eases the financial burden for parents.

Thus, supporting working parent-employees not only helps them balance work and family responsibilities, but also brings significant benefits to companies by increasing productivity, reducing employee absenteeism, and lowering turnover rates. Investing in these services is strategically important, as it pays off through enhanced efficiency and employee loyalty. Such policies demonstrate that the employer cares about their employees and their families, which is a crucial step towards creating a more inclusive and supportive work environment.

Чому важливо підтримувати працюючих батьків?

 

У сучасному бізнес-середовищі, де конкуренція за таланти стає все більш жорсткою, компанії шукають нові способи залучення та утримання працівників. Одним з таких способів є допомога працюючим батькам через надання послуг з догляду за дітьми. Дослідження, проведене Moms First та Boston Consulting Group, показує, що ці переваги не лише полегшують життя працівникам, але й приносять значну фінансову вигоду компаніям.

Згідно з даними дослідження серед американських компаній, 58% батьків, які залишили роботу, назвали неможливість знайти відповідний догляд за дітьми однією з головних причин свого рішення. Крім того, заміна одного працівника коштувала компаніям до подвійного розміру зарплати звільнених працівників.

Компанії, які інвестують в підтримку послуг догляду за дітьми для своїх співробітників мають низку переваг:

  1. Рекрутинг та утримання працівників.

90% роботодавців визначають, що ці послуги значно підвищують здатність залучати та утримувати таланти, порівняно з традиційними бенефітами, такими як оплачувані відпустки та медичне страхування.

  1. Продуктивність та присутність.

88% роботодавців погоджуються, що послуги догляду за дітьми підвищують продуктивність працівників, а також знижують кількість їх незапланованих відсутностей.

  1. Кар’єрний розвиток.

56% частково зайнятих або тимчасово непрацюючих батьків готові повернутися на повний робочий день, якщо матимуть доступ до якісного та доступного догляду за дітьми.

  1. Задоволеність роботою.

Корпоративна підтримка сімейних політик сприяє підвищенню рівня щастя серед батьків, без негативного впливу на працівників без дітей.

Одним з найпоширеніших прикладів є створення корпоративних дитячих садків або центрів догляду за дітьми на території компанії або поруч з нею. Наприклад, в Україні компанія Фоззі Груп створила дитячий клуб для дошкільнят з розвиваючими заняттями на території офісу компанії, що дозволяє батькам не тільки швидко реагувати на потреби своїх дітей, але й бути спокійними, знаючи, що їхні діти поруч та у безпеці. Інший приклад освітньої ініціативи залученості дітей під час літніх канікул, яку реалізувала українська ІТ компанія Miratech. У співпраці з університетом вони організували для дітей-тинейджерів співробітників онлайн-курси з напрямку основ графічного дизайну, малювання на планшеті.

Ще одним видом підтримки є фінансові субсидії та знижки. Деякі компанії пропонують фінансові субсидії або знижки на послуги догляду за дітьми. Це можуть бути щомісячні виплати або одноразові компенсації, що допомагають покрити витрати на дитячий садок або няню. Наприклад, компанія Etsy пропонує своїм працівникам до $4,000   на рік на послуги догляду за дітьми, що значно полегшує частково полегшує фінансові витрати для батьків.

Отже, підтримка працюючих батьків-співробітників не лише допомагає їм збалансувати роботу та сімейні обов’язки, але й приносить значну вигоду компаніям у вигляді підвищення продуктивності, зниження кількості днів відсутності працівників та зменшення відсотку плинності персоналу. Інвестиція в ці послуги є стратегічно важливою, яка окупається завдяки підвищенню ефективності та лояльності працівників. Така політки демонструє, що роботодавець дбає про своїх працівників і їхні сім’ї, що є важливим кроком на шляху до створення більш інклюзивного та підтримуючого робочого середовища.

Recent Insights